Fundamenty

Artykuł A

Nazwa naszej OJCZYZNY Polska.

Artykuł B

1. Polska jest niepodległym, demokratycznym państwem prawa.

2. Formą państwa polskiego jest republika.

3. Źródłem władzy publicznej jest naród.

4. Naród sprawuje władzę za pośrednictwem wybranych przez siebie przedstawicieli, a w wyjątkowych przypadkachbezpośrednio.

Artykuł C

1. Funkcjonowanie państwa polskiego opiera się na zasadzie podziału władz.

2. Niczyja działalność nie może zmierzać do zdobycia i sprawowania władzy siłą, ani do jej wyłącznego posiadania. Każdy ma prawo i obowiązek wystąpić na drodze prawnej przeciw takim dążeniom.

3. Państwo jest uprawnione do stosowania przymusu w celu egzekwowania Konstytucji i przepisów prawa.

Artykuł D

Polska, mając na uwadze spoistość jednolitego narodu polskiego, ponosi odpowiedzialność za los Polaków żyjących poza granicami kraju, wspomaga przetrwanie i rozwój ich wspólnot, popiera ich dążenia do zachowania polskości, realizację ich praw indywidualnych i wspólnotowych, ich pomyślność na rodzimej ziemi, a także stymuluje ich współpracę wzajemną oraz ich współpracę z rodakami w kraju.

Artykuł E

1. Polska współdziała w tworzeniu jedności europejskiej w interesie urzeczywistnienia wolności, dobrobytu i bezpieczeństwa narodów europejskich.

2. Polska, uczestnicząc w Unii Europejskiej jako państwo członkowskie, w stopniu zapewniającym korzystanie z praw i wypełnianie zobowiązań, może wspólnie z innymi państwami członkowskimisprawować niektóre ze swych konstytucyjnych uprawnień za pośrednictwem instytucji Unii Europejskiej.

3. Prawo Unii Europejskiejw zakresie określonym w ust. 2może ustanowić powszechnie obowiązującą regułę postępowania.

4. Do uchwalenia upoważnienia, uznającego wiążący charakter umowy międzynarodowej określonej w ust. 2 niezbędna jest większość dwóch trzecich głosów członków Sejmu.

Artykuł F

1. Stolicą Polski jest […].

2. Terytorium Polski dzieli się na województwa, miasta i gminy. W miastach mogą być tworzone dzielnice.

Artykuł G

1. Dziecko obywatela polskiego od momentu narodzin jest obywatelem polskim. Inne przypadki zaistnienia lub nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa organiczna.

2. Polska chroni swoich obywateli.

3. Nikogo nie można pozbawić obywatelstwa polskiego nabytego poprzez urodzenie bądź na drodze prawnej.

4. Szczegółowe przepisy dotyczące obywatelstwa określa ustawa organiczna.

Artykuł H

1. Językiem urzędowym w Polsce jest język polski.

2. Polska chroni język polski.

    1. Polska chroni polski język migowy jako część kultury polskiej.

Artykuł I

1. Godłem Polski jest wizerunek orła białego w koronie, w czerwonym polu.

2. Flaga Polski składa się z dwóch poziomych pasów, równej szerokości o następującychpatrząc od górybarwach: białej i czerwonej; czerwień symbolizuje siłę, bielwierność.

3. Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego z tekstem Józefa Wybickiego z muzyką ludową. Bogurodzica ? Boże, coś Polskę ?

4. Godło i flaga mogą również występować w innych, historycznie ukształtowanych formach. Szczegółowe zasady posługiwania się godłem i flagą, a także odznaczenia państwowe określa ustawa organiczna.

Artykuł J

1. Polskie święta narodowe:

a) 1 marcaNarodowy Dzień PamięciŻołnierzy Wyklętych” — upamiętniające bojowników o wolność i niepodległość z lat 1945-1963;

b) 1 majaświęto bezimienne, nieformalnie nazywane Świętem Pracy;

c) 3 majaŚwięto Narodowe Trzeciego Majaupamiętniające fakt uchwalenia Pierwszej Konstytucji;

d) 8 majaNarodowe Święto Zwycięstwa i Wolnościupamiętniające dzień zakończenia II-giej Wojny Światowej;

e) 1 sierpniaNarodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiegoupamiętniający dzień wybuchu powstania przeciwko obcej dominacji;

f) 31 sierpniaDzień Solidarności i Wolnościupamiętniający dzień zwycięstwa Narodu nad Dominacją

g) 11 listopadaupamiętniający dzień odzyskania Niepodległości.

2. Oficjalnym świętem narodowym jest dzień 11 listopada.

Artykuł K

Oficjalną walutą Polski jest złoty.

Artykuł L

1. Polska chroni instytucję małżeństwa jako dobrowolną wspólnotę życiową kobiety i mężczyzny, a także rodzinę jako podstawę przetrwania narodu.

2. Polska popiera rodzicielstwo.

3. Ochronę rodzin określa ustawa organiczna.

Artykuł M

1. Gospodarka Polski opiera się na pracy będącej źródłem wartości oraz na wolnej przedsiębiorczości.

2. Polska zapewnia warunki uczciwej konkurencji gospodarczej. Polska występuje przeciwko monopolistycznym nadużyciom i broni praw konsumentów.

Artykuł N

1. Polska realizuje zasadę zrównoważonej, przejrzystej i stabilnej gospodarki oraz polityki budżetowej.

2. Odpowiedzialność za realizację zasady określonej w ust. l spoczywa przede wszystkim na Sejmie i Rządzie.

3. Trybunał Konstytucyjny, sądy, samorządy terytorialne oraz inne organy państwowe w trakcie wypełniania swych zadań zobowiązane do przestrzegania zasady zawartej w ust. l.

Artykuł O

Każdy jest odpowiedzialny za siebie i jest zobowiązany do współuczestnictwaw miarę swych zdolności i możliwościw realizacji zadań państwowych oraz wspólnotowych.

Artykuł P

Zasoby naturalne, w szczególności ziemia uprawna, lasy i zasoby wodne, różnorodne bogactwa biologiczne, w szczególności rodzime gatunki flory i fauny, a także wartości kulturalne tworzą wspólne, narodowe dziedzictwo, którego ochrona, utrzymywanie i zachowanie dla przyszłych pokoleń jest obowiązkiem państwa i każdego obywatela.

Artykuł Q

1. Polska dąży do współpracy ze wszystkimi narodami i krajami świata, mając na uwadze zbudowanie i zachowanie pokoju, bezpieczeństwa oraz stabilnego rozwoju ludzkości.

2. Polska zapewnia zgodność prawa polskiego z prawem międzynarodowym, w imię wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.

3. Polska przyjmuje powszechnie uznane reguły prawa międzynarodowego. Inne źródła prawa międzynarodowego stają się częścią polskiego systemu prawnego z chwilą ogłoszenia ich w akcie normatywnym.

Artykuł R

1. Konstytucja jest podstawą systemu prawnego Polski.

2. Konstytucja i przepisy prawa obowiązują wszystkich.

    1. Przepisy Konstytucji należy interpretować zgodnie z ich celami, określonymi w narodowym wyznaniu wiary zawartym w Konstytucji oraz zdobyczami naszej historycznej konstytucji.

Artykuł S

1. Wniosek o przyjęcie nowej Konstytucji, bądź zmiany obowiązującej, może zgłosić Prezydent Republiki, Rząd, komisja Sejmu lub poseł na Sejm.

2. Przyjęcie lub zmianę Konstytucji Sejm uchwala większością głosów ogólnej liczby posłów.

3. Konstytucję, bądź zmianę Konstytucji, podpisuje Marszałek Sejmu i przekazuje Prezydentowi Republiki. Prezydent Republiki podpisuje Konstytucję lub zmianę Konstytucji w ciągu pięciu dni od jej otrzymania i zarządza jej ogłoszenie w dzienniku urzędowym.

4. Ogłoszenie zmiany Konstytucji zawiera tytuł, numer modyfikacji i datę dzienną ogłoszenia.

Artykuł T

1. Powszechnie obowiązującą regułę postępowania może powołać do życia akt normatywny, określony w Konstytucji, wydany przez upoważniony do stanowienia prawa organ oraz ogłoszony w dzienniku urzędowym. Ustawa organiczna może również określać w inny sposób zasady ogłaszania rozporządzeń organów samorządowych i aktów normatywnych tworzonych w warunkach szczególnego porządku prawnego.

2. Aktami normatywnymi są: ustawa, rozporządzenie Rządu, rozporządzenie Premiera, rozporządzenie ministrów, rozporządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, rozporządzenie kierowników autonomicznych organów regulacyjnych, rozporządzenie samorządowe. Aktem normatywnym jest także rozporządzenie Rady Obrony Kraju wydane w czasie stanu nadzwyczajnego oraz rozporządzenie Prezydenta Republiki wydane w czasie stanu wyjątkowego.

3. Akt normatywny nie może być sprzeczny z Konstytucją.

4. Ustawa organiczna to akt Sejmu, do którego uchwalenia lub zmiany wymagana jest większośćgłosów posłów uczestniczących w głosowaniu.